Kamere uživo

RADOVI NA SIDRENOM SUSTAVU

Poštovani gosti,

Kako bi Vaša plovila bila što sigurnija na vezu,  Marina Veruda je odlučila napraviti kompletnu rekonstrukciju sidrenog sustava te ćemo na kratko vrijeme morati ...

GDPR

UREDBA(EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Di ...

Marina Veruda

Koristite kao polazište za stvaranje nečeg jedinstvenog

Informacije

Preuzimanje : Subota od 16:00h
Povratak : Petkom 17:00h
Pun spremnik goriva
Odjava : Subotom  08:00h

Ostali troškovi : 

Završno čišćenje do 39ft = 140Eur, 40-50ft = 170Eur, katamaran 190Eur
Gennaker : 140 € tjedno / Van.motor : 70 €
Popusti : 15% Rani booking
Opaska : Visina popusta je informativnog karaktera. Zadržavamo pravo izmjene istog.  Skipper mora imati važeću dozvolu za upravljanje plovilom i VHF-om !

Za sve daljnje informacije kontaktirajte nas na e-mail adresu: 

                                     charter@tehmarinav.t-com.hr

                                            Tel: +385/(0)52/397-071
                                             Fax: +385/(0)52/397-102

Adresa:

 TEHNOMONT d.d. 

Cesta prekomorskih brigada 12 

HR-52100 Pula Hrvatska
                                                Ured: preko puta mola broj 17

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

UVOD

Ovim općim uvjetima poslovanja utvrđuju se prava i obveze Tehnomont  d.d. i  gosta  , a vezano za uslugu smještaja na plovnim objektima za višednevna krstarenja u svrhu obavljanja turističke gospodarske djelatnosti ( u daljnjem tekstu : usluga ).

1.  CIJENA, POLOG I TROŠKOVI TIJEKOM KORIŠTENJA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILU

Usluga smještaja na plovilu regulirana je Ugovorom o usluzi smještaja na plovilu koji se sklapa između TEHNOMONT d.d. (u daljnjem tekstu: MARINA) kao pružatelja usluge smještaja , s jedne strane i gosta (korisnika usluge) s druge strane, a može se sklopiti i posredovanjem agenta, pri čemu agent nastupa u svoje ime, a za račun Marine kao pružatelja usluge.

Ugovor o usluzi smještaja  na plovilu  postaje važeći plaćanjem cjelokupnog iznosa ostvarene cijene za uslugu korištenja smještajnih kapaciteta na plovilima. Iznos uključuje upotrebu smještajnih kapaciteta na plovilima. Dogovoreni iznos se korisnik usluge ili agent obvezuje uplatiti:

-  50% kapare prilikom rezervacije smještajnog kapaciteta na plovilu za određeni period,

-  50% preostali iznos  najkasnije četiri tjedna prije početka perioda korištenja usluge smještaja.

Plaćanje se vrši po potvrdi rezervacije, koju MARINA upućuje gostu ili agentu odmah po primitku upita za rezervaciju i utvrđivanja da je usluga smještaja na plovilu u traženom terminu slobodna. Da bi rezervacija postala konačna, korisnik usluge ili agent je dužan u roku do 3 dana od dana potvrde rezervacije uplatiti kaparu, te dostaviti dokaz o uplati (fax ili e-mail).  Dokaz o uplati cjelokupnog iznosa dostavlja se na isti način. Ukoliko gost ili agent ne izvrši uplatu kapare u ugovorenom roku izvršena rezervacija je stornirana.

MARINA zadržava pravo povlačenja potvrde rezervacije u roku 4 dana od dana kad ju je potvrdila. U tom slučaju MARINA će, bez odgode i bez ikakvog umanjenja, vratiti gostu ili agentu uplaćeni iznos, neposredno ili putem agenta.

Gorivo i završno čišćenje nije uključeno u cijenu usluge smještaja na plovilu. Plovilo će gosti vratiti s punim spremnikom goriva i vode, motorom u ispravnom stanju, čisto i suho i s opremom na odgovarajućem mjestu prema rasporedu u trenutku početka korištenja usluge smještaja na  plovilu.

2.  GARANTNI POLOG

Garantni polog, utvrđen cjenikom za određeno plovilo, mora biti položen prilikom početka korištenja usluge od strane gostiju. Garantni polog se polaže u gotovini ili kreditnom karticom /Visa, Dinars, Mastercard/. Polog će biti u cijelosti vraćen gostima ukoliko se prilikom početka korištenja usluge na plovilu ne utvrdi postojanje oštećenja ili nedostataka na plovilu ili opremi, te ukoliko u odnosu na gosta ne postoje, niti su najavljeni bilo kakvi zahtjevi trećih osoba povezani uz korištenje smještajnih kapaciteta na plovilu.

U slučaju gubitka ili oštećenja opreme, pojedinih dijelova plovila ili samog plovila, MARINA će zadržati svotu (dio od pologa ili cijeli polog) koji odgovara vrijednosti popravka, nabave i/ili kupovine opreme ili pojedinog dijela plovila. U slučaju nemogućnosti daljnjeg pružanja usluge smještaja na  plovilu zbog nastalog oštećenja, MARINA ima pravo zadržati iznos koji odgovara izmakloj dobiti.

Gosti su odgovorni za vraćanje plovila u vrijeme i na mjesto određeno ovim uvjetima.

U slučaju kašnjenja s vraćanjem plovila gosti se moraju javiti MARINI i obavijestiti o razlozima i predviđenom vremenu kašnjenja. Ukoliko zakasne s vraćanjem plovila ili ga vrate na drugom mjestu, gosti solidarno jamče da će za svako zakašnjenje do tri sata platiti iznos u visini dnevne usluge smještaja na plovilu, a za svako zakašnjenje preko 3 sata platiti  trostruku dnevnu uslugu smještaja na plovilu čime se nadoknađuje šteta na strani MARINE zbog nemogućnosti raspolaganja, odnosno daljnjeg pružanja usluge smještaja na plovilu,. Ukoliko je do kašnjenja u povratu plovila došlo zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta, MARINA će gostima solidarno naplatiti visinu dnevne usluge smještaja uvećanu za 50%  po stopi od 25% pdv-a. Obavijest MARINI o kašnjenju uzrokovanom izuzetno lošim vremenskim uvjetima mora biti upisana u brodski dnevnik.

3.  TROŠKOVI TIJEKOM KORIŠTENJA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILIMA

Samim početkom korištenja usluge sve troškove dnevnog veza u luci pristajanja ili MARINI, troškove goriva, ulja, vode, čišćenja i svih drugih potrepština, kao i otklanjanje bilo kakve štete ili defekta, koje se mogu  javiti dok su za plovilo odgovorni gosti i koji nisu rezultat normalnog prirodnog trošenja plovila, snositi će na svoj račun, pod uvjetom da su prethodno postigli sporazum s MARINOM o tehničkoj opravdanosti popravaka koji se trebaju obaviti.

U slučaju štete ili nedostatka uslijed normalnog prirodnog trošenja plovila, gost će za popravak plovila prethodno postići MARININ pristanak s obzirom na cijenu i tehničku opravdanost tih popravaka, te će gost pribaviti odgovarajući račun na osnovu kojeg će namiriti svoje potraživanje od MARINE nakon isteka perioda do kojeg mu glasi korištenje usluge smještaja na plovilu.

4.  ODUSTANAK OD KORIŠTENJA USLUGE SMJEŠTAJA NA  PLOVILIMA

Ako korisnik usluge  iz bilo kojeg razloga ne može iskoristiti rezerviranu uslugu smještaja na plovilu i pritom otkaže rezervaciju, slobodan je pronaći nekoga tko će preuzeti njegove obveze i prava u dogovoru s MARINOM. Ako korisnik usluge ne nađe zamjenu, MARINA zadržava:

-  30 % cijene  za otkaz u periodu od 3 mjeseca prije datuma početka korištenja usluge smještaja na plovilu,

-  50 % cijene za otkaz u periodu od 2 mjeseca prije datuma početka korištenja usluge smještaja na plovilu,

-  100 % cijene za otkaz u periodu od 3 tjedna prije datuma početka korištenja usluge smještaja na plovilu.

5.  ODGOVORNOST KORISNIKA USLUGE

Za štetu nastalu radnjama i propustima gosta za koju MARINA odgovara trećoj strani, gost je istu dužan u cijelosti nadoknaditi MARINI, bilo da se radi o materijalnim i/ili pravnim troškovima koji rezultiraju iz takvih radnji ili propusta. Gosti su izričito odgovorni za plovilo u slučaju njegove zapljene od strane bilo kojeg službenog tijela zbog neodgovarajućih ili ilegalnih radnji poduzetih prilikom korištenja usluge smještaja na  plovilu tijekom dogovorenog  perioda .

6.  POČETAK KORIŠTENJA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILU

Početak korištenja usluge smještaja na plovilu je subotom u 18 sati a završetak subotom do 9 sati (svaki sat duže se naplaćuje 100 EUR), povratak u MARINU najkasnije večer prije dana prestanka važenja korištenja usluge smještaja na plovilu (do 18 sati). Prilikom početka korištenja usluge smještaja na  plovilu gost je dužan predočiti dokaz o uplati cjelokupnog iznosa. Smještaj na plovilu počinje predajom plovila gostima. Plovilo se predaje odjednom, u ispravnom stanju, spremno za plovidbu. Ukoliko MARINA iz bilo kojeg razloga ne stavi plovilo na raspolaganje gostima na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme gosti mogu zatražiti povrat uplaćenog novca za onoliko dana koliko nisu mogli koristitii uslugu. Ugovoreno vremensko trajanje korištenja usluge smještaja na plovilu može se od strane gostiju produžiti za onoliko vremena koliko je kasnio početak korištenja usluge smještaja na plovilu od strane MARINE, uz prethodan dogovor s MARINOM. Ako MARINA ne može staviti na raspolaganje plovilo na ugovorenom mjestu 24 sata nakon isteka roka za početak korištenja usluge smještaja ili ponuditi uslugu smještaja na plovilu sličnih ili boljih karakteristika, gosti imaju pravo odustati od ugovora i potraživati cijeli  iznos ili potraživati iznos za onoliko dana koliko nije mogao koristiti uslugu smještaja na plovilu. Bilo koje drugo pravo na naknadu štete je isključeno.

7.  REKLAMACIJE

Gosti su dužni provjeriti stanje plovila i opreme prema listi inventara, te sve eventualne primjedbe moraju biti podnesene prije početka korištenja usluge.

Nedostaci i kvarovi na plovilu i/ili opremi koji nisu zamijećeni za vrijeme samog početka korištenja usluge, ne daju pravo gostu za sniženje iznosa dobivenog za uslugu korištenja smještajnog kapaciteta na plovilu.

MARINA će uzeti u obzir samo one reklamacije koje su podnesene u pisanom obliku i to kod trenutka prestanka usluge, te potpisane od strane predstavnika MARINE osobno.

8.  OSIGURANJE

Osiguranje je određeno uvjetima ustanovljenim od strane osiguravatelja kod kojeg je MARINA osigurala plovilo.

Uvjeti pod kojima je plovilo osigurano sastavni su dio ovih uputa, te će biti uručeni gostu neposredno prije početka korištenja usluge smještaja na plovilu.

Šteta koja je pokrivena osiguranjem i u skladu je s policom osiguranja, a koja nije odmah  prijavljena MARINI neće biti priznata. U slučaju iz prethodnog stavka gost je osobno odgovoran za svu štetu kao rezultat neprijavljivanja ili zakašnjelog prijavljivanja štete.

Jedra ne podliježu osiguranju. Troškove oštećenja jedara u svakom slučaju snosi gost, osim ako je do oštećenja došlo zbog normalnog prirodnog trošenja ili ukoliko su se jedra oštetila uslijed loma jarbola. Gosti moraju svakodnevno obavljati kontrolu ulja i vode u motoru. Šteta nastala zbog nedostatka ulja ili vode u motoru ne ulazi u osiguranje i gosti je snose solidarno.

Ostali gosti ( prema popisu posade) kao i njihova osobna prtljaga (osobna imovina) nisu osigurani od strane MARINE.

9.  DOZVOLA ZA PLOVIDBU

Plovilom može upravljati samo gost koji izjavljuje da posjeduje važeću dozvolu za upravljanje plovilom (dozvola se daje na uvid agentu i dostavlja MARINI prilikom potvrde rezervacije, a najkasnije netom prije početka korištenja usluge smještaja na plovilu).

10.UVJETI PLOVIDBE

Gost  se obvezuje i izjavljuje da će ploviti u granicama teritorijalnog mora Republike Hrvatske ,osim ako drugačije nije unaprijed dogovoreno sa MARINOM , da neće plovilo davati u podnajam niti posuditi drugoj osobi, da neće sudjelovati u regatama ili utrkama plovila, da neće koristiti plovilo u komercijalne svrhe, za profesionalni ribolov, školu jedrenja i sl. da neće upravljati plovilom pod utjecajem alkohola ili narkotika, da se na plovilu neće nalaziti više osoba od onoliko za koliko je isto predviđeno, da će jedriti jedino po sigurnim vremenskim uvjetima i pri dobroj vidljivosti . Gosti su dužni pratiti dnevnu vremensku prognozu.

U slučaju da je gost dogovorio s MARINOM izlazak iz teritorijalnih voda RH, a prema plovidbenoj dozvoli, dužan je osobno i o svom trošku ishoditi potrebnu dokumentaciju.

Gost se obvezuje poštivati carinske i ostale propise i pravila, te se obvezuje da neće uz naknadu prevoziti robu i osobe, da neće ploviti u zonama zabranjenim za plovidbu, da će korektno voditi brodski dnevnik i ostaviti ga na plovilu nakon isteka korištenja usluge, da će pažljivo rukovati plovilom, njegovim inventarom i opremom i da neće biti umiješan u tegljenje bilo kojeg drugog plovila. Gosti se obvezuju da će poduzeti sve preventivne mjere kako bi se izbjegla situacija u kojoj bi se iznajmljeno plovilo trebalo tegliti. Ako dođe do takve situacije treba ugovoriti cijenu tegljenja s kapetanom broda prije nego brod bude otegljen. O kvaru plovila dužan je odmah obavijestiti MARINU.

Gosti se moraju  ponašati u skladu sa zakonima Republike Hrvatske a posebice poštivati zakone o lovu ribe i zakone o podvodnom ribolovu. Također nije dozvoljeno otuđivanje i zadržavanje arheološki vrijednih predmeta. U slučaju kršenja ovih zakona ovaj ugovor se raskida a MARINA je oslobođena odgovornosti dok gost snosi svu odgovornost pred nadležnim organima.

U slučaju havarije ili nesreće gost će zabilježiti tok događaja, te tražiti ovjeru od  strane lučkog kapetana, liječnika ili nadležnog organa.

O havariji gost mora odmah obavijestiti MARINU, te prijaviti štetni događaj najbližoj lučkoj kapetaniji bez odgode te ishoditi ovjerenu kopiju prijave štete.

Oštećenje podvodnog dijela plovila povlači za sobom pregled plovila, što ide na teret gosta.

Gost se obvezuje obavijestiti najbližu policijsku postaju i MARINU u slučaju  nestanka plovila, u slučaju nemogućnosti upravljanja plovilom, te u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba, te ishoditi kopiju zapisnika.

U slučaju nepridržavanja obveza navedenih u ovom poglavlju gost osobno odgovara MARINI i preuzima svu odgovornost za sve posljedice.

Držanje kućnih ljubimaca (pasa, mačaka, ptica i sl.) na plovilu nije dozvoljeno osim uz prethodni dogovor.

S obzirom na vremenske uvjete gost je dužan pravovremeno spustiti jedra i ne dozvoliti da brod plovi pod opterećenjem za jedra većim od onog koje omogućava ugodno jedrenje bez pretjeranog opterećenja i napora za konope i jedra.

Gost se obvezuje da neće ploviti na području koje je nedovoljno poznato, s obzirom  na pomorske karte kojima gost raspolaže ili da prethodno dobro ne prouči pomorske karte određenog područja ili druge relevantne materijalne koji su mu na raspolaganju, da neće brodom jedriti noću bez upotrebe svih navigacijskih svjetala i adekvatnog motrenja s palube. Prilikom preuzimanja plovila gosti su dužni izvijestiti MARINU o približnom pravcu plovidbe (itinerer).

Gost  neće napustiti luku ili sidrište ukoliko jačina vjetra je ili se očekuje preko 23 čvora ili ako su lučke vlasti zabranile plovidbu ili ako plovilo nije u ispravnom stanju.

Gost neće napustiti luku ili sidrište dok se ne otkloni šteta s bilo kojeg vitalnog dijela plovila kao što su motor, jedra, konopi, kaljužna pumpa, sidreno vitlo, navigacijska svjetla, kompas, sigurnosna oprema i sl. ili ako bilo koji od navedenih uređaja nije u ispravnom stanju.

Gost neće napustiti luku ili sidrište bez dovoljne zalihe goriva i općenito kada su vremenski uvjeti li stanje plovila ili njegova posada nesigurni ili dvojbeni.

Gost mora svakodnevno kontrolirati nivo ulja u motoru, vodu za hlađenje motora i ispravnost pumpe.

11.PROVJERA SPOSOBNOSTI

MARINA  (ili njegov predstavnik) može zahtijevati od gosta iz točke 9. da dokaže svoju sposobnost upravljanja plovilom i da svoju sposobnost demonstriraju na moru, s predstavnikom MARINE  prisutnim na plovilu pri testiranju.

Ukoliko prema mišljenju predstavnika gost ne zadovolji svojim znanjem, MARINA može prekinuti ugovor s njim bez obveze vraćanja bilo kakvog iznosa ili naknade štete, ili odrediti osobu osposobljenu za upravljanje plovilom ,a koja će biti prihvatljiva i za goste i za MARINU.

Trošak navedenog u prethodnom stavku snosi gost iz točke 9. i to za onoliko dana koliko je to bilo potrebno radi sigurnosti plovila ili njegovih putnika, a o broju dana odlučuju MARINA.

Testiranje sposobnosti upravljanja plovilom sastavni je dio vremenskog perioda za koje je usluga smještaja na plovilu plaćena.

12.ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju nesporazuma ili spora, težit će se mirnom i sporazumnom rješenju istih.

Ako se nesporazum ili spor ne riješi na taj način, spor prelazi u nadležnost suda u Pazinu i podliježe pravnim propisima Republike Hrvatske.